WELCOME MESSAGE 2022

DEAR COLLEAGUES

With this letter we would like to invite you to attend the
II Congress of Differential Equations, Mathematical Analysis and Applications
CODEMA 2022
Which at the same time is also the
X Seminar of Differential Equations and Analysis

In the time like the one we live in right now with COVID-19 and various other events, it is a great
honor but at the same time a great responsibility to organize an event dedicated to the science with

PHYSICAL ATTENDANCE

The decision to take on this step is supported by the fact that the situation at the moment regarding the pandemic is relatively good and furthermore the expectations are that the next few months it will stay the same.
As previously mentioned, the Congress i.e. Seminar will be held at the Metropol Lake Resort in
Ohrid during the period between

25.09.2022-28.09.2022

Below you can find the information regarding the organization for the Congress and the
accommodation itself:

Accommodation

The accommodation is in the Metropol Lake Resort and the prices are, as it follows:
>>> Double room ………37 EUR,
>>> Single room ………..49 EUR,
Where every participant is accommodated individually,

Working part of the Congress

Similar to the last Congress like this, the working part of this Congress will be held in the
following sections:

 1. Differential equation
  1. Differential equations
  2. Partial differential equations
  3. Dynamic systems
 2. Mathematical analysis
  1. Real analysis
  2. Complex analysis
  3. Functional analysis
 3. Other sections
  1. Algebra
  2. Topology
  3. Geometry
  4. Applied mathematics
  5. Graph theory
  6. Other
 4. Conference in Methods of teaching in Mathematics SCMM
  We encourage our colleagues from primary and secondary education (high school) to take part in
  the Conference in Methods of teaching in Mathematics – SMM, which is part of the Congress.
Registration

All the information as well as the Registration formular can be found on the following website: https://kogres.org.mk or the link : https://kongres.org.mk/registration/

A promotion of the results from the implementation of the STEM approach in learning various
mathematical topics, will be held a a part of COODEMA. The results were obtained through the
ERASMUS + project Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with
the help of Technology, FutureMath.

Optional activities – excursions

If there is a fair amount of interested colleagues and participants in the Congress, an excursion to
side see Ohrid or the Monastery of St. Naum Ohridski will be organized.

Certificates

For participating in this event, the following certificates will be given:

 1. Certificate for participation,
 2. Certificate for presentation,
 3. Certificate for Plenary speach
 4. Certificate for participation in the Program Committee
 5. Certificate for participation in Organizational board

The certificates will be issued electronically, and also the certificates for the participants together with
the book of abstracts will be sent to each participant in a printed form.
For all other questions or dilemmas regarding the event, please send us an email on the following
e-mail:  armaganka.makedonia@gmail.com

Additional information

The participants that will not be able to attend and take participation physically, will have to
inform us through the e-mail armaganka.makedonia@gmail.com, and to further make an arrangement
with the organizer on how their participation will be held.
If there are participants that would like to attend this event online, they will get all the certificates
as the other participants.

ПОКАНА

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ

Со ова писмо Ве покануваме на настанот,
II Конгрес по диференцијални равенки, математичка анализа и примени
CODEMA 2022
кој во исто време е и
X семинар по диференцијални равенки и анализа

Чест, но и голема обврска е организацијата на секој настан во областа на науката. Меѓутоа,
посебна обврска е кога во времето во кое живееме, а тоа е време пропратено со пандемија и
низа други немили настани, ваква манифестација да се организира со

ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

Ваквата одлука пред се е поткрепена со фактот дека моменталната ситуација со актуелната
пандемија е релативно добра, а и најавите се дека следниве неколку месеци не се очекува
влошување на состојбите.
Како што веќе навестивме, Конгресот, односно семинарот ќе се одржи во хотелскиот
комплекс МЕТРОПОЛ во Охрид (Metropol Lake Resort-Охрид) и тоа во периодот од

25.09.2022-28.09.2022

Околу условите за организација на Конгресот и самиот престој сакаме да ве информираме
за следново:

Сместување

Сместувањето е во хотелскиот комплекс Metropol Lake Resort. Цените на сместување се
>>> Двокреветна соба …………37 евра,
>>> Еднокреветна соба ……….49 евра,
при што секој учесник на Конгресот се сместува индивидуално,

Работен дел на конгресот

Слично како и на минатиот конгрес, така и на овој конгрес работниот дел ќе се одвива во
следниве секции:

 1. Диференцијални равенки
  1. Обични диференцијални равенки
  2. Парцијални диференцијални равенки
  3. Динамички системи
 2. Математичка анализа
  1. Реална анализа
  2. Комплексна анализа
  3. Функционална анализа
 3. Други секции
  1. Алгебра
  2. Топологија
  3. Геометрија
  4. Применета математика
  5. Теорија на графови
  6. Друго
 4. Конференција по Методика на математиката- SCMM

Ги поттикнуваме нашите колеги од основното и средното образование да земат учество на
Конференција по Методика на математиката – CMM, која е дел од Конгресот.

Регистрација

Сите информации и формулар за регистрација можете да ги најдете на веб-страницата: https://kogres.org.mk односно на линкот : https://kongres.org.mk/registration/

Во рамките на конференцијата CODEMA 2022, оваа година ќе се одржи и Промоција на
резултатите од имплементација на СТЕМ приод во изучување на содржини од математика, кои
се постигнати во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот Mathematics of the Future: Understanding and
Application of Mathematics with the help of Technology, FutureMath.

Екскурзии

Ако има доволно заинтересирани колеги, учесници на Конгресот, ќе биде организирана
екскурзија во градот Охрид или до манастирот св. Наум Охридски.

Сертификати

За учество на овој настан, како и обично, ќе бидат издадени

 1. Сертификат за учество,
 2. Сертификат за презентација,
 3. Сертификат за пленарно предавање
 4. Сертификат за учество во Програмски одбор
 5. Сертификат за учество во Организационен одбор

Сертификатите ќе ги добиете во електронска форма, но сертификатите до сите учесници
дополнително ќе бидат испратени и во печатена (хартиена) форма и тоа заедно со книгата на
апстракти.
За сите Ваши дилеми и/или прашања може да се обратите на следниот e-mail:  armaganka.makedonia@gmail.com

Дополнителна информација

Учесниците кои не ќе можат да учествуваат на конференцијата со физичко присуство, ќе
мора да се јават на мејлот armaganka.makedonia@gmail.com, и да се договорат со организаторот
за своето учество. Доколку има учесници кои сакаат да учествуваат по електронски пат, истите
ќе ги добијат сите потребни сертификати како и да се со физичко присуство на конфееренција.